تعریف مقاومسازی:

مقاوم سازی تکنیک یا روش مدرنی است که برای افزایش قابلیت اطمینان سازه استفاده می شود. مقاوم سازی به توسعه ایمنی، دوام و کاربرد سازه کمک می کند. به عبارت دیگر مقاوم سازی، تعمیر و اصلاح سازه موجود به یک سازه پایدار جدید است که از آن در برابر سیل یا خطراتی مانند بادهای شدید و زلزله محافظت می کند.

با گذشت زمان، سازه تحت تأثیر شرایط مختلف قرار می گیرد و باعث می شود که سازه به تدریج استحکام و پایداری خود را از دست دهد. بنابراین هدف اولیه از مقاوم سازی، تقویت سازه های موجود و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله است.

 

مجموعه استاندارد ها و آیین نامه های ساختمانی ایران

X