شرکت گسل توانایی لازم برای طراحی و اجرای انواع ساختمان ها را داراست و آمادگی خود را در زمینه ارائه خدمات زیر و هرگونه پیشنهاد جدید اعلام میدارد

  طراحی و اجرای انواع سازه های ساختمانی، صنعتی و پل ها

استفاده از تکنولوژی های نوین در طراحی و اجرای سازه ها

طراحی و اجرای سازه های پیش تنیده 

X